โพสต์

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 12

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่  12                 วันที่ 25 ตุลาคม  2561 ได้มีการถ่ายวีดีโอสอนและทดลอง เรื่อง  สมบัติคอลลิเกตีฟ (colligativeproperties) สาร ละ ลาย เป็น สาร เนื้อ เดียว ที่ ได้ จาก การ ผสม สา รบ ริ สุทธ์ ตั้ง แต่ 2 ชนิด ขึ้น ไป เข้า ด้วย กัน ถ้า สาร ที่ นำ มา ผสม กัน มี สถานะ เดียว กัน จะ ถือ ว่า สาร ที่ มี ปริมาณ มาก ที่ สุด เป็น ตัว ทำ ละ ลาย ส่วน สาร ที่ มี ปริมาณ น้อย กว่า เป็น ตัว ละ ลาย จุด เดือด ของ สาร ละ ลาย สูง กว่า ตัว ทำ ละ ลาย บริสุทธิ์ และ จุด หลอม เหลว ของ สาร ละ ลาย ต่ำ กว่า ตัว ทำ ทำ ละ ลาย บริสุทธิ์ และ ถ้า สาร ละ ลาย ที่ มี ความ เข้ม ข้น ใน หน่วยโมล ต่อ กิโลกรัม เท่า กัน จะ มี จุด เดือด และ จุด หลอม เหลว เท่า กัน โดย ที่ ตัว ละ ลาย จะ เป็น สาร ใด ก็ ได้ แต่ ต้อง เป็น สาร ที่ ระเหย ยาก และ ไม่ แตก ตัว เป็น ไอออน ส่วน สาร ละ ลาย ที่ มี ความ เข้ม ข้น ต่าง กัน แม้ จะ มี ตัว ทำ ละละายชนิด เดียว กัน ก็ มี ค่า จุด เดือด และ จุด หลอม เหลว ไม่ เท่า กัน  การเรียนกรสอนในครั้งนี้เพื่อจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นการสอนปฏิบัติกา

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่  11 วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 วันนี้อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาดาวน์ โหลดเอกสาร ประกอบ การเรียนการ สอนจากลิงค์    http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง จะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วย eXeLearning ผลการเรียนรู้ 1 . พัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้          2. ได้รู้วิธีการที่จัดการเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง  3. ได้รู้ถึงองค์ประกอบการเรียน การสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง  4. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ  5. อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดโปรแกรม  eXeLearning อาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เทคนิดใหม่ๆในการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอ สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวสุไรนีย์   มะเร้ะ  รหัสนักศึกษา 405809015 2. นางสาวยามีละห์ ยูโซะ รหัสนักศึกษา 405809018

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 10

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่  10 วันพุธที่ 4เดือนตุาคม พ.ศ. 2561 ในวันนี้เป็ทีมนำเสนอของทีมที่ 4  5  6 ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ ทีมที่4  การจัดการเรียนการสอนแบบMOOC ในโลกของการศึกษาตอนนี้ มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งเรื่องของนวัตกรรมการสอน การออกแบบห้องเรียนของอาจารย์ หรือผู้สอนที่ต้องคอยวิ่งเข้าหากลุ่มของผู้เรียนมากขึ้น ทีมที่5 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลอนิ่ง ทีมที่ 6 การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือผ่านเว็บ การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนแบบวิธีการจัดกลุ่มงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียน การเรียนแบบสอนผ่านเว็บ เป็นรูปแบบกรจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากการเรียนนห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเว็บได้ตลอดเววลา สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวสุไรนีย์   มะเร้ะ  รหัสนักศึกษา 405809015 2. นางสาวยามีละห์ ยูโซะ รหัสนักศึกษา 405809018 3. นายมูฮำหมัดฟาอี เจ๊ะโซะ รหัสนักศึกษา 405809020 4. นางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ รหัสนักศึกษา 405809026

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่  9 วัน พุธ ที่  27   เดือนกันยายน พ.ศ. 2561  วันนี้ได้มีการนำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้ค้นคว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ผลการเรียนรู้        1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้                   2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ        3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ นำเสนอ    -      ทีมที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ           ความเป็นมา ความหมายของการสอน การจัดการเรียนรู้ ผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญ            ประเภทของการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ         -      ทีมที่ 2  การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก           ความหมาย ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก            งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ    -      ทีมที่ 3  ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอ

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่  8 วัน พุธ ที่  26   เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 อาจารย์สอนชดเชยในรายวิชาเว็บช่วยสอนในวันพุธ ที่ 26 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2561 ณ.อาคารไอที ชั้น 3        ประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย             1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดยหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน           2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ  สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวสุไรนีย์   มะเร้ะ  รหัสนักศึกษา 405809015 2. นางสาวยามีละห์ ยูโซะ รหัสนักศึกษา 405809018 3. นายมูฮำหมัดฟาอี เจ๊ะโซะ รหัสนักศึกษา 405809020 4. นางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ รหัสนักศึกษา 405809026

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่  7 วัน พฤหัสบดี ที่  13   เดือนกันยายน พ.ศ. 2561     อาจารย์ให้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปพบนายไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอเกี่ยวกับการทดลองของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเว็บช่วยสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดไว้  สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวสุไรนีย์   มะเร้ะ  รหัสนักศึกษา 405809015 2. นางสาวยามีละห์ ยูโซะ รหัสนักศึกษา 405809018 3. นายมูฮำหมัดฟาอี เจ๊ะโซะ รหัสนักศึกษา 405809020 4. นางสาวนูรูลฟารีซา บินยาโก๊ะ รหัสนักศึกษา 405809026

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6

รูปภาพ
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่  6 วันพฤหัสบดี    ที่ 16   สิงหาคม  2561     อาจารย์ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน บทที่  3  การพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเว็บ เพื่อเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน ในสัปดาห์นี้เรียนบทที่  3  เรื่อง ภาษา  HTML  และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ แล้วอาจารย์ได้ตั้งให้โจทย์ว่า ทำไม ภาษา  HTML  จึงสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ จงอภิปราย โดยประเด็นต้องไม่ซ้ำกับเพื่อน แชร์ความคิดเห็นใน  google plus  ในรายวิชาเว็บช่วยสอน ( Web-based Instruction: WBI)  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละคน อาจารย์ให้นักศึกษาเปิดแหล่งเรียนรู้  เพื่อเป็นการประกอบการสอนของอาจารย์ในสัปดาห์นี้  และมีหัวข้อดังนี้ *** แหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเรียนรู้ผ่านเว็บ -            การออกแบบการอบรมผ่านเว็บ ( Instructional Design for Web-based Training) -            ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ -            การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ -            หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง  ADDIE Model -            กรณีศึกษา  Thai MOOC